Полезна информация

Учебна година 2019/2020

 • Свободни работни места в СУ“Отец Паисий“
 • Считано от 16.09.2019г.
 • 1.Длъжност : ресурсен учител
 • Образование :висше –бакалавър/магистър
 • Специалност :Специална педагогика
 • Трудов договор: със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя
 • Брой работно място : 1
 • Срок за приемане на документите : до 12.09.2019г.СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан
 • 2.Длъжност ; учител по български език и литература
 • Образование : висше- бакалавър/магистър
 • Специалност : Български език и литература
 • Трудово възнаграждение : по щат
 • Трудов договор по чл.68,ал.1, т.3 от КТ
 • Брой работно място : 1
 •  Срок за приемане на документите : до 13.09 .2019г. СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан
 • Свободни работни места в СУ“Отец Паисий“
 • Считано от 16.09.2019г.
 • 3.Длъжност : ръководител на направление ИКТ
 • Образование :висше –бакалавър
 • Специалност :учител по информатика и ИТ
 • Трудов договор: срочен
 • Трудов стаж по специалността : 1 год.
 • Брой работно място : 1
 • Срок за приемане на документите : до 13.09.2019г.СУ“Отец Паисий“ гр.Мадан

ukbppmn_su@abv.bgа сигнали при тормоз в училише

 

Учебна година 2018/2019

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, СУ “Отец Паисий“ публикува:

 1. Информация по предоставянето на услугите.
 2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Приложения:

Образци на документи