Полезна информация

Учебна година  2020/2021

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР.МАДАН

Съгласно Заповед № РД09-3619/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката , учениците от 5-12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.
Учениците от 1-4 клас ще се обучават присъствено в училище, считано от 04.01.2021г.

ukbppmn_su@abv.bgа сигнали при тормоз в училище

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, СУ “Отец Паисий“ публикува:

  1. Информация по предоставянето на услугите.
  2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Приложения:

Образци на документи