Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И НАРЕДБА №6 ОТ 2011 Г. –ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА № 4 ОТ 28.II.2016 Г. ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА