Програми и проекти

Одобрени проекти и национални програми  за учебната 2022/2023г.

Одобрени проекти и национални програми  за учебната 2021/2022г.

Одобрени проекти и национални програми  за учебната 2020/2021г.

Одобрени проекти и национални програми  за учебната 2019/2020г.

Одобрени проекти и национални програми  за учебната 2018/2019г.

  • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
  • Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
  • Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“.
  • НП „Квалификация“.
  • НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование“.
  • НП „Без свободен час“.
  • Модул „Без свободен час в училище“.
  • НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“.
  • Проект BG05М2ОР001-2.010 – 001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 2.
  • Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към ДФ „Земеделие“.