Прием

ПРИЕМ 2020/2021г.

Прием – I клас

Прием – VIII клас

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Училището организира дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна форма на обучение се организира за паралелки в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, часа за спортни дейности и часа на класа.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение може да се организира за

 • ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 • ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
 • ученици с изявени дарби.

При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.

Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

 1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия.
 2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
 3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 • за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;
 • конспектите по всеки учебен предмет;
 • наличните учебни материали в библиотеката на училището;
 1. Уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три изпитни сесии.

 • редовна сесия – м. януари;
 • първа поправителна сесия – м. април;
 • втора поправителна сесия – м. юли.

Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

 1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 3. Ученици с изявени дарби;
 4. Ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО;
 5. Ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 ЗПУО.

Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава.

За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, както и в център за подкрепа за личностно развитие.

По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

 • болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;
 • училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;
 • училище и/или център за подкрепа за личностно развитие, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

 

Прием  2017/ 2018 г.