Обществен съвет

На 17.12.2019г.от 17:15 часа в СУ „Отец Паисий“ гр.Мадан  се проведе среща на родителите излъчени за участници в Обществения съвет на СУ „Отец Паисий“ гр.Мадан.                                                             След гласуване родителите с пълно мнозинство избраха следните членове на Обществения съвет:

 1. Христо Каменов- родител на ученик в Vа клас
 2. Веселин Атанасов- родител на ученик в VIа клас
 3. Милена Келешева- родител на ученик в  Xа клас
 4. Виргиния Кожухарова- родител на ученик в VIIIб клас
 5. Владимир Дюлгеров- родител на ученик в IIа клас
 6. Албена Кехайова- родител на ученик в Iа клас

Съобщение(28.11.2019г.)

С влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от учебната 2016/2017 година в  училищата  се създават  Обществени съвети.
Целта на същитe е да подпомагат развитието на училището и да осъществяват контрол  върху неговото управление. Обществените съвети се състоят от представители на родителите и от представител на финансиращия орган.
Основните функции на обществените съвети  са :

 • одобряват Стратегията за развитие на училището;
 • предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
 • дават становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи;
 • съгласуват училищния учебен план;
 • съгласуват избора от учителите в училището на учебници и учебни комплекти;
 • сигнализират компетентните органи при нарушения на нормативните актове;
 • дават становище по училищния план-прием и др.