Обществен съвет

Съобщение(28.11.2019г.)

С влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от учебната 2016/2017 година в  училищата  се създават  Обществени съвети.
Целта на същитe е да подпомагат развитието на училището и да осъществяват контрол  върху неговото управление. Обществените съвети се състоят от представители на родителите и от представител на финансиращия орган.
Основните функции на обществените съвети  са :

  • одобряват Стратегията за развитие на училището;
  • предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
  • дават становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи;
  • съгласуват училищния учебен план;
  • съгласуват избора от учителите в училището на учебници и учебни комплекти;
  • сигнализират компетентните органи при нарушения на нормативните актове;
  • дават становище по училищния план-прием и др.