Обществен съвет

Съобщение (06.12.2016 г.)

С влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от учебната 2016/2017 година в  училищата  се създават  Обществени съвети.
Целта на същитe е да подпомагат развитието на училището и да осъществяват контрол  върху неговото управление. Обществените съвети се състоят от представители на родителите и от представител на финансиращия орган.
Основните функции на обществените съвети  са :

 • одобряват Стратегията за развитие на училището;
 • предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
 • дават становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи;
 • съгласуват училищния учебен план;
 • съгласуват избора от учителите в училището на учебници и учебни комплекти;
 • сигнализират компетентните органи при нарушения на нормативните актове;
 • дават становище по училищния план-прием и др.

На проведена родителска среща на 13.10.2016 година родителите от класовете избраха  свои  представители за членове на Обществения съвет:
Предстои провеждането на втори етап  за избор на членове  на Обществения съвет към СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан.

Състав на Обществения съвет към СУ“Отец Паисий“ гр. Мадан

 1. Милена Келешева- председател
 2. Медиха Качарова- член
 3. Лиляна Янкова- член
 4. Искра Моллова- член
 5. Февзи Мехмедалиев- член
 6. Ралица Сангалова- член
 7. Хасан Мехмедалиев- представител на община Мадан